top of page

3

Čhoǧíŋkhiyapi Kiŋ

Khéya Kiŋ

Wamákȟaškaŋ Hápi Kiŋ

Wamákȟaškaŋ Tókhel Škaŋškáŋpi

Tȟaspáŋ Patȟáŋpi Káǧapi

Oškáte Tȟáŋka Kiŋ

Šuŋȟpála kiŋ Walȟápȟa S'a

Čheyáktȟuŋpi

Načá é na Waúŋspewičhákhiye Kiŋ

Mašápa Wačhíŋ Kšto!

Aŋpétu Osní Waŋ

Tȟatȟókala Ločhíŋ Kiŋ

Tuktél?

Wóškkate Iyótaŋuŋlapi Kiŋ

Wamákȟaškaŋ Kiŋ Tȟogtȟógye Yápi

Čhépela Líla Wómna

Hú Tóna Yukȟáŋpi He?

Wakáǧa Awáštewalake

Waníyetu Oíyokiphi

Mní Kiŋháŋ Tuktél Úŋ He?

Wamákȟaškaŋ Tukté Waŋží

Siŋté Kiŋ Lé Táku Wamákȟaškaŋ Yukáŋ He?

Uŋkíye Waéčhuŋk'uŋ

Mitȟáwa Na Nitȟáwa

Šuŋȟpála Kiŋ Yé

Šóta Na Waúŋspewičhákhiye Kiŋ

Tȟaŋní Na Lečhála

Tké na Kap'óžela

Wópazo Uŋkítȟawapi Kiŋ

Wóžuthi Ektá

Tȟóša Wíyuŋ Wo/We

Tȟaŋkál Waúŋyutapi Kte

Igmú Kiŋ Hé Inážiŋkhiya Po/Pe!

Šúŋka Kiŋ Khičháŋwakiye

Itȟúŋktȟaŋka Iháktapila Kiŋ

Wikčémna

Oyáte Itȟókšu Ogná

Uŋkómanipi

Uŋžíŋčala Yámni Kiŋ

Tȟabnákȟapapi

Čhaŋwápe Líla Óta

Iwátȟokšu Očháže Óta

Zíŋtkala Núŋm Akíčhisčupi

Čhaŋtéskuya Aŋpétu Kȟaŋsú Wakáǧe

Agléška Úŋčihišni Kiŋ

Takú Maȟpíya Él Kiŋyáŋ He?

Ȟeyáta Maǧážu

Aǧúyapi Skúyela Uŋkáǧapi

Tȟaŋkál Waúŋyutapi Kta Waúŋyuwiŋyeyapi

Wamákȟaškaŋ Nakpá

Otȟúŋwahe Tȟáŋka Ektá Maǧážu

Tuwá Tȟáwa He?

Zíškopela Oštéšteka

Wamákȟaškaŋ Kiŋ Tókheške Hotȟúŋpi

Wabláwa

Wáta

Wílulye Íčhičahiyapi

Uŋkčéǧila Tȟáŋka Mitȟáwa Kiŋ

Wílulye Íčhičahiyapi

Nasúla Kiŋ

Khiyéla na Tȟéhaŋl

Čhúŋšoke Očháŋku Kiŋ

bottom of page