top of page

6

Šuŋgmánitu

Wamákȟaškaŋ Owé Óta

Čhaŋlásniič’iyápi

Otȟúŋwahe Tȟáŋka Él

Takúku Tȟokéyeȟčiŋ Ečhúŋpi

Okpí Záptaŋla Ihé!

Mniwátu Glešká

Wazíyata Ȟča Wamákȟaškaŋ

Owákaǧe Očháže Óta

Pteóle Oškáte Ektá

Uŋčí Makȟá Uŋglúonihaŋpi

Itóǧiŋ Kitȟúŋpi Aŋpétu Oíyokiphi

Akíčhiyapi kiŋ

Tuwá Hoǧáŋ kiŋ Wók'u Kta he?

Waákisniya Wíŋ

Wiyaka Aŋpétu Šíča Waŋ Yuhá

Wóyute Iwátȟokšu

Makȟóuŋčhaǧe Tópa Kiŋ

Wóžuthi 

Owé Óta

Wauŋšila Wiŋ Watȟótȟo Yúteȟča Héčha

Owáyawa Iglúwiŋyeyapi

Wamákȟaškaŋ Eyá Ȟeyáta Oúŋyaŋpi kiŋ

Woopȟe Líla Wawókiye

Uŋčí na Kaká Wičháyuonihaŋpi Aŋpétu

Wayúhotȟuŋpi Očháže Óta

Hokšíla Waŋ "Šuŋgmánitu" Eyá Páŋ K'uŋ Hé

Otȟúŋwahe Tȟáŋka Él Wamákȟaškaŋ Yukȟáŋpi

Aǧúyapi Skúyela Oštéšteka

Wažúšteča Tȟokáhe Kiŋ

Aŋpétu Tȟúŋpi Oíyokiphi, Pȟočhi!

Wawíčhaȟyapi Owíyopȟeye kiŋ Áta Khilí

bottom of page