top of page

Tȟuŋkášilayapi Tȟa-áŋpetu Oáye Kiŋ

Thípi Owé Tȟoktȟókča

Wičhát’a Yuwípi Khilí 

Míla Háŋska Wápȟetȟokeča

Wamákȟaškaŋ Ištá 

Tȟažúška Očháže Óta

Australia Enítaŋhaŋ He?

Beanie é na Matȟó Tókȟaȟ’aŋ kiŋ

Gleškála Gnúni

Uŋčhátkapi

K’emažaŋ Hí Gnúni

K’emažaŋ Šíčakikta

Thikáǧapi

Čhuwínuŋǧa kiŋ é na Khukhúše kiŋ

Šúŋka Waŋží Ahópȟapi

Napȟá Yo/Ye, Igmú!

Šúŋka Wóilake

Pȟehaŋ Tȟab’ápȟapi Okȟólakičhiye kiŋ Ópȟa

Kakáŋpi Kaslóhaŋpi

Wablúškaša

Pȟéta na Thiíle

Wóyute Eyá Uŋyútapi kiŋ

Hiáphiye Ektá Blé

Waákisniya Ektá Blé

Wówaphike

Maȟpíya Núni

Čháŋpispiza kiŋ Inápȟe

Wačhíŋyaŋpi Wíŋ Wókȟoyake waŋ Ič’íčhaǧe

Wópazo Oštéšteka Ektá Uŋyáŋpi

Čhaŋkáhotȟuŋ Káǧapi

Uŋžíŋžiŋtka Ičháȟyapi

Owákihi Načhéče!

Ní Úŋ Naíŋš Ní Úŋ Šni

Kȟokȟóyaȟ’aŋla Wíŋyela Šála kiŋ

​Ȟeyúŋka Kiŋ

Harriet Tubman

Wóopȟe kiŋ Ahóuŋpȟapi

Nian Ohúŋkakaŋ kiŋ

Eháŋni na Leháŋl

Wówapi kiŋ lé Waŋyáŋka yo/ye!

Hí Oglógloke kiŋ

Wakiŋyela Tȟab’ápȟa Okȟólakičhiye kiŋ Ópȟa

Wablúška Sutá

Itóǧiŋ Kitȟúŋpi Aŋpétu Wóawačhiŋ

Miles, Nile Phutépȟestola kiŋ

Čheyáktȟuŋpi Yuškáŋškaŋ Phičá

Aŋpétu Mitȟáwa kiŋ

Čhaŋtéskuya Aŋpétu Kȟaŋsú kiŋ

Wóopȟe Tȟéča kiŋ

Thičhé kiŋ Él

Wówaȟwala na Wóinila

Pedro Šúŋšuŋikpísaŋ Tȟáwa kiŋ

bottom of page